نوروز را دوست دارم، 

     نو شدن را ، نو کردن را.          

                  از نو برخاستن را،

                        از نو خواستن و از نو آفریدن را. 

                                اندیشه های نو، شیوه های نو و ابزارهای نو را.  

                       خانه تکانی ، دوباره نگری ، کنار گذاشتن و پیش کشیدن را.         

نوروز 90 13  مبارک باد