کفش های تا به تا و وصله دار من کجاست؟
خاطرات خوب و شیرین بهار من کجاست؟
کوچه های خاکی و باهم دویدن هایمان
شور و شوق خنده ی بی اختیار من کجاست؟
کاهگل ها عطر دفتر های کاهی داشتند
خاک باران خورده ی ایل و تبار من کجاست؟
کو دبستان کو کلاس درس؟کو آن نیمکت؟
همکلاسی همیشه در کنار من کجاست؟
باغ سرسبز الفبا را چرا گم کرده ام؟
سطر سطر سیب های آبدار من کجاست؟
آتش پیراهنت مانده ست در من سال ها
ریزعلی تنهای تنهایم قطار من کجاست؟
مانده جای ترکه اش بر روی دستم کو خودش؟
درس سارا درس شیرین انارمن کجاست؟
رفت آن روباه مکار و پنیرم را ربود
زاغ خوش آواز روی شاخسار من کجاست؟
پس چه کس خط می زندمشق شبم را بعد از این
پای تخته مهربان آموزگار من کجاست؟
ثلث اول آشنایی ثلث دوم دوستی
ثلث سوم دستخط یادگار من کجاست؟
بازهم پاییز شد بابای پیر مدرسه
خش خش برگ درختان چنار من کجاست؟
کاش می شد باز هم برگشت تا آن روزها
خسته ام دل های سنگی روزگار من کجاست؟