حافظ گشوده ام چه زیباست فال تو

حتما قشنگ می‌شود امسال حال تو

با آن زبان فاخر و ایر انی اصیل

فرخنده باد روز و شب و ماه و سال تو