/ 1 نظر / 8 بازدید
سیداصغرموسوی

ازاینکه پنجره ای از زیباترین نقطه دنیا به روی جهانیان گشوده اید سپاسگذارم وانصافا زبان ازبیان این همه زیبایی ناتوان است. پس سرتعظیم دربرابر خالق لا یزال آورده ومی گوییم. خیز تا برکلک آن نقاش جان افشان کنیم کین همه نقش عجب درگردش پرگار داشت