گناهکار

ازاینکه بیاد همه بودمبغیر از تو !

از اینکه کار بد دیگران را به رخشان کشیدم !

از اینکه جائی که حق با من نبود لجبازی کردم !

از اینکه درحال سخن گفتن دیگری بی اعتنا بودم !

از اینکه ایمانم به بندگانت بیشتر از ایمان به تو بود !

از اینکه معذرت خواستن برایم مشکل بود و انجام ندادم !

از اینکه خوردن وآشامیدنم ترک نشد. اما عبادتم فراموش شد!

از اینکه تظاهر به دانستن مطلبی کردم که اصلاً آن را نمی دانستم !

از اینکه رسوا شدن دردنیا برایم مشکل تر از رسواشدن در آخرت بود!

از اینکه موقع انجام گناه ازیک طفل خجالت کشیدم وازتوشرم ننمودم !

از اینکه حاضر نشدم بگویم نمی دانم !حتی در لحظه ای که نادانیم بر ملا شد !

از اینکه آنقدر به فکر آراستگی ظاهر خود بودم !که به آراستگی باطن نپرداختم !

از اینکه سعی داشتم کار بدم را در حضور جمعی توجیه کنم ! با اینکه می دانستم غلط است !

از اینکه در همه چیز و همه جا با محاسبه دقیق سر و کار داشتم !ولی به حساب نفس خویش نرسیدم !

از اینکه .......... از اینکه .......... از اینکه ...........

آیا من گناهکار را می بخشی؟؟؟؟

/ 0 نظر / 24 بازدید